Aviso legal


De acordo co disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico poñemos no seu coñecemento que a páxina www.empresasredondela.gal (en diante, SITIO WEB) é propiedade da ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE REDONDELA (en diante, AER) con sede na R/ JOSÉ REGOJO, Nº 2-1º B (36800) REDONDELA-PONTEVEDRA-ESPAÑA, con enderezo electrónico aer@empresasredondela.gal, inscrita co número de depósito 36/289, conforme ao establecido na lei 19/1977, do 1 de abril, sobre regulación do dereito de asociación sindical e do Real Decreto 897/1977, do 22 de abril, e depositada no Depósito de Organizacións empresariais e sindicais co número 36000067.

O acceso, navegación e utilización desta páxina web supón pola súa banda a aceptación expresa e sen reservas de todos os termos do presente Aviso Legal, tendo a mesma validez e eficacia que calquera contrato celebrado por escrito e asinado.

A súa observancia e cumprimento será esixible respecto de calquera persoa que acceda, navegue ou utilice o SITIO WEB. Se Vde. non está de acordo cos termos expostos, non acceda, navegue nin utilice o SITIO WEB.

A través do SITIO WEB, AER facilita aos seus usuarios o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos (en diante, os "Servizos") postos a disposición por AER ou por terceiros que teñen relación con AER en virtude de convenios ou por estar integradas na propia entidade.

O acceso e a utilización xeral do SITIO WEB atribúenlle a condición de usuario do mesmo (en diante, o "Usuario"), implicando necesariamente a súa aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas nos termos e condicións xerais de acceso e uso do mesmo así como as súas modificacións ou cambios na www.empresasredondela.gal sen necesidade de previo aviso. Neste sentido, enten

Sen prexuízo do anterior, o acceso a determinados contidos e a utilización de determinados servizos poden atoparse sometidos a determinadas condicións particulares, que, segundo os casos, substituirán, completarán e/ou modificarán as presentes condicións de uso e, en caso de contradición, prevalecerán os termos das condicións particulares sobre as condicións xerais.

En consecuencia, será da exclusiva responsabilidade do Usuario comprobar cada vez que acceda, os termos e condicións vixentes en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o SITIO WEB.

ACCESO E REXISTRO DE USUARIOS

Con carácter xeral, o acceso xeral ao SITIO WEB é libre e non esixe o previo rexistro de Usuario.

Con todo, AER poderá condicionar e limitar o acceso a determinadas áreas e a utilización dalgúns dos Servizos, ao previo enchemento polo USUARIO do correspondente formulario de rexistro.

Así mesmo, AER poderá poñer ao dispor dos Usuarios determinados Servizos para cuxa utilización puidese requirir o enchemento de rexistros adicionais. Os rexistros adicionais serán executados na forma expresamente indicada no propio servizo ou nas condicións particulares que o regulen.

O Usuario responde da veracidade do conxunto dos datos de rexistro facilitados a AER e é responsable de mantelos completamente actualizados. Por conseguinte, o Usuario asumirá de forma exclusiva todo tipo de responsabilidades procedentes das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause a AER ou a terceiros pola información que facilite.

AER se reserva en calquera momento o dereito de negar o alta no SITIO WEB. Esta negativa non comportará dereito a indemnización algunha.

Queda prohibido o acceso ao SITIO WEB por parte de menores de idade, salvo que conten coa autorización previa e expresa dos seus pais, titores ou representantes legais, os cales serán considerados como responsables dos actos que leven a cabo os menores ao seu cargo, conforme á normativa vixente. En todo caso, presumirase que o acceso realizado por un menor ao SITIO WEB realizouse con autorización previa e expresa dos seus pais, titores ou representantes legais. O acceso e navegación a través do SITIO WEB non require rexistro.

UTILIZACIÓN DO SITIO WEB POLO USUARIO

O Usuario comprométese a utilizar o SITIO WEB de conformidade coa lei e coas presentes Condicións Xerais.

O Usuario obrígase así mesmo a absterse de utilizar o SITIO WEB con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao establecido nas Condicións Xerais.

Ao utilizar os servizos, o Usuario manifesta a súa conformidade con estas Condicións Xerais, comprometéndose a non transmitir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros a través dos servizos proporcionados por www.empresasredondela.gal calquera clase de material que de calquera forma contraveña a lexislación vixente.

En particular, a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non captar datos con finalidade publicitaria, a non enviar ningún tipo de publicidade online nin cadeas de mensaxes e a non transmitir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros a través dos Servizos proporcionados por www.empresasredondela.gal informacións, mensaxes, gráficos, arquivos de son ou imaxe, fotografías, gravacións, software e en xeral calquera clase de material, datos ou contidos que, sen ánimo exhaustivo, sen detrimento de as que xurdan a partir do clausulado deste documento:

 • incorran en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á buena fe e á orden pública.
 • de calquera forma contraveñan, menosprecien ou atenten contra os dereitos fundamentais e liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente ou nos tratados internacionais e no resto do ordenamento xurídico;
 • induzan, inciten ou promovan actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias ou violentas;
 • induzan, inciten ou promovan actuacións, actitudes ou ideas discriminatorias por razón de sexo, raza, relixión, crenzas ou idade;
 • incorporen mensaxes delituosas, violentas ou degradantes;
 • induzan ou inciten a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico;
 • sexan falsos, ambiguos, inexactos, esaxerados ou extemporáneos, de forma que poidan inducir a erro sobre o seu obxecto ou sobre as intencións ou propósitos do comunicante;
 • atópense protexidos por calquera dereito de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceros, sen que o Usuario obtivese previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar;
 • violen os segredos empresariais de terceiros;
 • sexan contrarios ao dereito á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas;
 • infrinxan a normativa sobre secreto das comunicacións;
 • provoquen polas súas características (como formato, extensión, etc.) dificultades no normal funcionamento dos Servizos.

O USUARIO vén obrigado a custodiar “o seu usuario” e a “palabra crave de acceso” facilitados por AER, impedindo o acceso de terceiras persoas non autorizados aos mesmos e polo tanto asegurando a súa confidencialidade.

O USUARIO obrígase tamén a notificar a AER con carácter inmediato calquera indicio da existencia dunha violación na seguridade do SITIO WEB, de usos inapropiados ou prohibidos dos servizos prestados desde o mesmo ou de fallos de seguridade de calquera índole así como a realizar un uso responsable e dilixente dos contidos, información e servizos prestados desde ou a través do SITIO WEB, conforme á lei, a boa fe e aos bos costumes xeralmente aceptados, comprometéndose expresamente a:

 • 1.Absterse de realizar prácticas ou usos dos servizos con fins ilícitos, fraudulentos, lesivos de dereitos ou intereses de AER ou de terceiros, infractores das normas contidas no presente contrato ou nas Condicións Particulares que no seu caso regulen calquera dos servizos prestados desde ou a través do SITIO WEB.
 • 2.Absterse de realizar calquera tipo de acción que puidese inutilizar, sobrecargar ou danar sistemas, equipos ou servizos do SITIO WEB ou accesibles directa ou indirectamente a través do SITIO WEB.
 • 3.Respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de AER e de terceiros sobre os contidos, información e servizos prestados desde ou a través del SITIO WEB, absténdose con carácter xeral de copiar, distribuír, reproducir ou comunicar en forma algunha os mesmos a terceiros, de non mediar autorización expresa e por escrito de AER ou dos titulares dos devanditos dereitos.
PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todo o software e os contidos do SITIO WEB, incluídos textos, animacións, imaxes etc. así como as marcas, nomes comerciais e/ou signos distintivos mostrados, son propiedade de AER ou de terceiros que teñan relación en virtude de convenios con AER, e están protexidos polas leis nacionais e internacionais reguladoras de propiedade intelectual e industrial.

En ningún caso entenderase que o acceso e navegación do Usuario polo SITIO WEB ou a utilización, adquisición e/ou contratación de produtos ou servizos ofertados a través do SITIO WEB, implique unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos por parte de AER.

O USUARIO dispón dun dereito de uso estritamente privado, exclusivamente coa finalidade de gozar das prestacións do servizo de acordo con estas Condicións Xerais.

As referencias a nomes e marcas comerciais ou rexistradas, logotipos ou outros signos distintivos, xa sexan titularidade de AER ou de terceiras empresas, levan implícitas a prohibición sobre o seu uso sen o consentimento de AER ou dos seus lexítimos propietarios.

En ningún momento, salvo manifestación expresa, o acceso ou uso do SITIO WEB e/ou dos seus contidos e/ou servizos, confire ao Usuario dereito algún sobre as marcas, logotipos e/ou signos distintivos nel incluídos protexidos por Lei.

Quedan reservados todos os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial sobre os contidos e/ou servizos e, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar publicamente, transformar ou distribuír de calquera forma a totalidade ou parte dos contidos e/ou servizo incluídos no SITIO WEB, para propósitos públicos ou comerciais, se non se conta coa autorización previa, expresa e por escrito de AER ou, no seu caso, do titular dos dereitos correspondentes.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E SEGURIDADE. LIGAZÓNS:

AER non pode garantir a fiabilidade, a calidade, veracidade, exactitude, licitud, actualidade ou vixencia, así como a utilidade ou adecuación a finalidade dos servizos prestados ou contidos no SITIO WEB.

O USUARIO entende e acepta os aspectos que comporta a prestación de servizos a través de Internet dado o carácter aberto, descentralizado e global desta rede de comunicacións.

O acceso ao SITIO WEB e o uso que poida facerse da información e contidos incluídos no mesmo ou que sexa accesible desde o mesmo, efectúase baixo a exclusiva responsabilidade do Usuario.

AER non responderá en ningún caso e en ningunha medida, nin por danos directos nin indirectos, nin por dano emerxente nin por lucro cesante, polos eventuais prexuízos derivados do uso da información e contidos do SITIO WEB ou accesibles desde ou a través do mesmo.

AER tampouco responderá da continuidade dos contidos do SITIO WEB, da ausencia de erros nos devanditos contidos; da ausencia de virus e/ou demais compoñentes daniños no SITIO WEB ou no servidor que o forneza; da invulnerabilidade do SITIO WEB e/ou inexpugnabilidade das medidas de seguridade que se adopten no mesmo; a falta de utilidade ou rendemento dos contidos e produtos do SITIO WEB.

Iso con todo, AER declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento do SITIO WEB e evitar a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes daniños aos Usuarios.

O SITIO WEB poderá conter ligazóns a páxinas que, aínda dentro do SITIO WEB atópanse baixo responsabilidade de terceiros. Así mesmo, o SITIO WEB poderá conter ligazóns a páxinas externas en todo caso ao SITIO WEB. En ambos os casos AER non pode controlar ou supervisar, de ningún xeito, devanditos contidos. AER exclúe, con toda a extensión permitida pola Lei, calquera responsabilidade de calquera clase, derivada da existencia ou posibilidade de acceso aos devanditos contidos.

En consecuencia, AER non pode asumir ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo á páxina Web á que se puidese establecer unha ligazón desde o SITIO WEB, en concreto, a título enunciativo e non taxativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, as súas propias ligazóns e/ou calquera dos seus contidos, en xeral.

Neste sentido, se os USUARIOS tivesen coñecemento efectivo da ilicitude de actividades desenvoltas a través destas páxinas Web de terceiros, deberán comunicalo inmediatamente a AER para os efectos de que se proceda a deshabilitar a ligazón de acceso á mesma.

O establecemento de calquera tipo de ligazón desde o SITIO WEB a outro sitio web alleo non implicará que exista algún tipo de relación, colaboración ou dependencia entre AER e o responsable do Sitio web alleo.

Se O USUARIO tivese coñecemento da existencia dalgún contido ilícito, ilegal, contrario ás leis ou que puidese supoñer unha infracción de dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial, deberá notificalo inmediatamente a AER para que esta poida proceder á adopción das medidas oportunas. Con carácter xeral os diferentes servizos estarán dispoñibles ininterrompidamente na internet.

O USUARIO queda informado de que AER non garante de ningún xeito a continuidade dos servizos, debido á natureza do medio a través do que se prestan.

Así por exemplo, a título enunciativo non exhaustivo, a continuación recóllense algunhas das situacións que poden interromper temporalmente a prestación dos devanditos servizos:

 • Tarefas de mantemento nos servidores e/ou liñas de datos.
 • Avarías nos servidores e/ou liñas de datos.
 • Ataques deliberados contra a seguridade e integridade do sistema
 • Virus informáticos ou presenza de código maligno nas páxinas que conforman ou son accesibles desde o SITIO WEB.

O USUARIO queda apercibido de que AER poderá en calquera momento, ao seu só criterio e sen obrigación algunha de aviso previo, suspender con carácter definitivo a presenza do SITIO WEB na rede Internet e polo tanto dos servizos prestados desde ou a través do mesmo, sen prexuízo do que se dispuxen respecto diso nas correspondentes Condicións Particulares.

AER queda eximida de calquera tipo de responsabilidade de calquera clase derivada das consecuencias que puidesen producirse pola suspensión definitiva na prestación dos devanditos servizos.

DURACIÓN E MODIFICACIÓN

AER poderá modificar os termos e condicións aquí estipuladas, total ou parcialmente, publicando calquera cambio na mesma forma en que aparece este Aviso legal ou a través de calquera tipo de comunicación dirixida aos Usuarios.

A vixencia temporal destas condicións coincide, por tanto, co tempo da súa exposición, ata que sexan modificadas total ou parcialmente, momento no cal pasará a ter vixencia o Aviso legal modificado.

Con independencia do disposto nas condicións particulares, AER poderá dar por terminado, suspender ou interromper, en calquera momento sen necesidade de aviso previo, o acceso aos contidos da páxina, sen posibilidade por parte do Usuario de esixir indemnización algunha.

Subvencions Subvencions